13 تیر 1399 - 15:03

برنلی

برنلی

جدول مسابقات لیگ جزیره
# تیم امتیاز بازی
15 برنلی 40 38
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
1 هفته اول هفته دوم 2 هفته سوم 3 4 هفته چهارم 5 هفته پنجم 6 هفته ششم 7 هفته هفتم 8
برد


مساوی


باخت